Bremen Panorama

Устав на „Немско-българско сдружение ДУНАВ“.

 

Устав на „Немско-българско сдружение ДУНАВ“ - PDF документ

 

§ 1 Име, седалище и правно-организационна форма

1. Името на сдружението е „Немско-българско сдружение ДУНАВ“.

2. Седалището на сдружението е град Бремен.

3. По силата на § 21 ff. BGB сдружението е с нестопанска цел. Вписано е в регистъра на сдруженията като сдружение със собствена правосубектност.

§ 2 Цели и задачи

1. Задача и цел на сдружението е насърчаването и подпомагането на всички дейности и механизми, които преследват следните данъчно-облекчителни цели по смисъла на § 52 ал. 2 на Abgabenordnung:

a) Насърчаването на изкуството и културата чрез организация и провеждане на обществени мероприятия като изложби, рецитали, театрални, танцови и музикални представления, както и публикации, които допринасят за опознаването и културния обмен между граждани с български корени и граждани, които се интересуват от България и нейната култура.

b) Подпомагането на възпитателната дейност, народознанието и професионалното обучение включително помощ за студенти чрез организация и провеждане на информационни мероприятия, семинари и лекции. Особено внимание се обръща на насърчаването на немско-българското приятелство, както и образователната дейност и многоезичието. Това се осъществява преди всичко чрез основаването и дейността на учреждения, в които се изучават български език, история, култура, традиции и обичаи на България.

c) Подпомагането на защитата на брака и семейството чрез междукултурни интеграционни мероприятия за семейства с чуждестранни корени с цел опознаване на германската социална система и обществените институции. Сдруженеито се стреми особено към насърчаването на взаимното разбирателство и организира междукултурни мероприятия в свободното време и други социални мероприятия за подобряването условията на живот на семейства с чуждестранни корени. Благото на децата се подпомага особено чрез организирането на детски кръжоци за игра и творчество.

d) Насърчаването на международната толерантност във всички области на културата и разбирателството между народите чрез обмен и комуникация с други неправителствени организации, които следват подобни идеални, благодетелни и културни цели.

e) Насърчаването на родинознанието чрез активно участие в проекти с цел създаване на българско училище в Бремен.

f) Насърчаването на спорта чрез провеждане на всякакви спортни мероприятия в свободното време като турнири по футбол, шах, маратони, излети с велосипеди и т.н.

g) Насърчаването на гражданския ангажимент в полза на общополезни, благодетелни и църковни цели чрез подпомагане и рекламиране на обществени инициативи за среща и взаимопомощ на хора от различен етнически произход и вероизповедание.

h) Финансиране на проекти, които допринасят за изпълнението на целите от точки а) до g).

i) Набавяне на оборудване и материали за целите от точки а) до g).

2. Сдружението самостоятелно изпълнява своите установени данъчно-облекчителни цели. То създава работни групи от членове и други, работещи на доброволни начала хора. В рамките на инициативи, изискващи много време и/или особени материални и човешки ресурси, сдружението може да привлече лица на хонорар или друг помощен персонал. Те работят в името на сдружението, като техните действия важат като действия на сдружението.

§ 3 Идеална цел на сдружението

1. По силата на раздел „Данъчно-облекчителни цели“ на Abgabenordnung сдружението преследва единствено и изцяло общественополезни цели.

2. Сдружението работи безкористно и не цели преди всичко икономически облаги.

3. Всички постъпили пари и възможни печалби се използват единствено и само съгласно определените в устава цели.

4. Членовете на сдружението не получават финансови и имуществени облаги от средствата, с които то разполага.

5. Приносът на членовете към сдружението не може да бъде възстановен нито при прекратяване на членството, нито при закриване на сдружението.

6. Нито едно лице няма правото да се облагодетелства от разходи за нерегламентирани според устава цели или несъразмерно високи възнаграждения.

7. Членовете, заемащи длъжности в сдружението, работят на доброволни начала. Може да се назначат физически лица, ако възникналите дейности надвишават поносимия обем доброволчески труд. Не е позволено да се заплащат несъразмерно високи възнаграждения.

8. Сдружението е политически и религиозно необвързано.

9. Сдружението работи независимо от възраст, пол, националност, етнически произход, култура, религия или други аскриптивни признаци.

§ 4 Членство

1. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, готово да допринася за целите на сдружението.

2. За придобиване на членство се изисква писмено заявление за членство, което Управителният съвет приема с обикновено мнозинство. При отхвърляне на членство поради важна причина кандидатът има право да свика Общо събрание. За да бъде приет кандидатът, в този случай е необходимо 2/3 мнозинство на присъстващите и имащи право на глас членове.

3. С подаването на писмено заявление за членство членовете се задължават да заплащат членски внос, чиято минимална стойност се определя от Общото събрание.

4. Членството се прекратява в случай на:

a) смърт,

b) подаване на писмена молба за прекратяване на членството спрямо края на отчетната година с един месец предизвестие,

c) отстраняванe.

5. Членове, които са напуснали или са изключени, нямат никакво право на претенции над имуществото на сдружението.

6. Членството не може да бъде прехвърляно.

§ 5 Права и задължения на членовете

1. Членовете на сдружението имат следните права:

a) да участват на всяко едно събитие, организирано от сдружението,

b) да внасят предложения пред Управителния съвет и Общото събрание,

c) само лично да упражняват правото си на глас,

d) съгласувано с Управителния съвет да предлагат и организират събития, които са в съответствие с целите на сдружението.

2. Правото на глас не може да се прехвърля.

3. Членоветe се задължават да подкрепят по законен начин сдружението и неговите цели, също и пред обществеността.

4. Членовете се задължават да плащат членски внос.

§ 6 Изключване на членове

1. Изключване на член може да бъде обявено чрез решение на Управителния съвет в случай че:

a) членът вреди на репутацията и интересите на сдружението или действа срещу целите на сдружението,

b) членът не е заплатил членския си внос след края на отчетната година въпреки двукратно напомняне,

c) е налице друга важна причина.

2. Преди да се вземе решение относно молба за изключване, която може да се подаде от всеки член, на засегнатия се предоставя навременна възможност за становище.

3. Решението за изключване трябва да бъде обосновано и засегнатият да бъде уведомен писмено.

4. Ако молбата за изключване бъде удовлетворена, членът има право да свика Общо събрание. За продължаване на членството в такъв случай се изисква 2/3 мнозинство от присъстващите и имащи право на глас.

§ 7 Органи и приемане на решения

1. Органите на сдружението са Управителният съвет и Общото събрание.

2. В случай, че не е предвидено друго в този устав, решения се приемат с обикновено мнозинство от подадените валидни гласове. Въздържането се смята за невалиден глас. При равно разпределени гласове предложението се отхвърля. Гласуването става посредством вдигане на ръка. Ако имащ право на глас го изиска, гласуването се извършва тайно.

§ 8 Общо събрание

1. Редовното Общо събрание се свиква от председателя на Управителния съвет веднъж годишно най-късно шест месеца след края на отчетната година.

2. Извънредно Общо събрание може да се свика от председателя при необходимост. Председателят трябва да свика извънредно Общо събрание, ако 1/4 от членовете на сдружението го изискат с писмена обосновка.

3. Всяко Общо събрание се свиква в срок от най-малко две седмици чрез покана в текстова форма и посочен дневен ред. Срокът започва да тече от деня след този на изпращане на поканата. Предметът на промяна на устава трябва да бъде обявен с поканата за Общо събрание.

4. Общото събрание се води от председателя, при неговото възпрепятстване от единия заместник-председател или съответно от друг член на Управителния съвет. Ако не присъства нито един член на Управителния съвет, Общото събрание определя ръководител на събранието с 2/3 мнозинство.

5. Общото събрание има кворум, ако най-малко половината от членовете присъстват. Ако няма кворум, събранието се отлага с един час и така последвалото Общо събрание придобива кворум без оглед на броя на присъстващите членове. Това трябва да бъде упоменато в поканата.

6. Председателят установява дневния ред. Предложения на членовете относно дневния ред се внасят писмено при Управителния съвет най-малко една седмица преди съответното Общо събрание. Относно просрочени молби решава Общото събрание.

7. В Общото събрание всеки присъстващ и имащ право на глас член има един глас, който може да бъде упражнен само лично. Не е възможно да се преотстъпва правото на глас.

8. Решенията на Общото събрание се изготвят писмено и се подписват от протоколиста и председателя.

9. Общото събрание приема устава, избира Управителния съвет и двама финансови ревизори и отговаря за всички останали случаи, определени в устава. За решения относно промяна на устава и закриване на сдружението е необходимо мнозинство на 3/4 от присъстващите членове. Изборът на Управителния съвет може да бъде оттеглен с 2/3 мнозинство, ако е на лице важна причина. Общото събрание освобождава Управителния съвет от отговорност. Преди съответното решение трябва да бъдат чути финансовите ревизори.

10. Управителният съвет изготвя за Общото събрание доклад за изминалата отчетна година.

§ 9 Управителен съвет

1. Управителният съвет се състои от председател, двама заместник-председатели, протоколист, касиер и четирима други членове.

2. Всички членове на Управителния съвет трябва да са членове и на сдружението.

3. Управителният съвет работи на доброволни начала и се избира за период от две години. Позволено е преизбиране.

4. Всеки двама членове на Управителния съвет представляват заедно сдружението спрямо § 26 BGB съдебно и извънсъдебно. Председателят може да възложи изпълнението на определени действия и само на един член.

5. Ако член напусне Управителния съвет, Управителният съвет може сам да се допълни от членските редици на сдружението, като се запазва правото на одобряване от следващото Общо събрание.

6. Председателят ръководи сдружението спрямо установените в § 2 цели и на основание на решенията и резултатите от обсъжданията на Общото събрание.

7. Управителният съвет има кворум, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете или 2/3 от членовете са съгласни с вземане на решение на подпис. Управителният съвет решава с обикновено мнозинство. При равни гласове заявлението се отхвърля.

8. Управителният съвет е компетентен във всички случаи, които не са предвидени в устава за Общото събрание. Решенията на Управителния съвет се протоколират.

9. Управителният съвет остава в длъжност до нов избор. Мандатът се прекратява с вписването на новия управителен съвет в регистъра на сдруженията.

§ 10 Финансови ревизори

1. На Общото събрание се избират двама финансови ревизори за период от една година. Позволено е преизбиране.

2. Финансовите ревизори имат за задача да проверяват отчетните документи и тяхното правилно осчетоводяване, да проверяват дали средствата са усвоени по надлежния ред, както и да установяват веднъж годишно касовата наличност за изминалата календарна година. Проверката не включва целесъобразността на извършените от Управителния съвет разходи. Финансовите ревизори осведомяват Общото събрание за направената проверка.

3. Финансовите ревизори не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

§ 11 Работни групи

1. Общото събрание и Управителният съвет могат да сформират работни групи.

2. Работните групи внасят след обсъждане и съгласуване предложения при Управителния съвет.

§ 12 Отчетна година

Отчетната година е календарната година.

§ 13 Финансиране

1. Сдружението се финансира преди всичко от членски внос, възстановяване на разходи, спонсори, обществени субсидии, дарения и плащания за извършени услуги при мероприятия.

2. Приходите се използват само за цели на сдружението.

3. Началният капитал на сдружението е НУЛА.

4. Годишният бюджет се гласува от редовното Общо събрание.

5. Членовете плащат членски внос. Членскит внос се определя веднъж годишно от редовното Общо събрание и възлиза при учредяване на сдружението на 35 Евро, като за студенти се определя намален членски внос от 20 Евро.

6. Всички депозити на сдружението във финансови институти се подписват от председателя, един заместник-председател, касиера и протоколиста. При теглене на пари са достатъчни два подписа на членове на Управителния съвет. Единият подпис трябва да е на председателя или касиера.

§ 14 Закриване на сдружението

1. Закриване на сдружението може да се гласува единствено от Общо събрание, свикано за тази цел, при 3/4 мнозинство на присъстващите и имащи право на глас членове.

2. При закриване на сдружението или при отпадане на досегашните му цели имуществото на сдружението се прехвърля на Българското училище в Хамбург, което ще използва имуществото непосредствено и само за общественополезни, благодетелни или културни цели в съответствие с целите на сдружението.

§ 15 Ликвидатори

За ликвидатори се определят намиращите се в длъжност, представляващи сдружението членове на Управителния съвет, ако Общото събрание не е определило друго.

§ 16 Клауза за арбитраж

Няма споразумение относно възможността за решаване на спорове в Арбитражен съд..

Уставът е приет от състоялото се на 27.09.2015 Учредително събрание.